اخبار صنعت

چگونه پمپ دوغاب افقی و پمپ دوغاب عمودی را انتخاب کنیم؟

2022-08-02
انواع مختلفی از پمپ های دوغاب وجود دارد که با توجه به محیط های مختلف می توان از آنها در عملیات های مختلف استفاده کرد. انواع متفاوت است و تفاوت های آنها نیز ممکن است در برخی جنبه ها برجسته شود. سپس تفاوت بین پمپ های دوغاب افقی وپمپ های دوغاب عمودیدر کجاست؟ از جنبه های زیر تحلیل می شود:
1. روش راه اندازی:پمپ های دوغاب افقیباید با آبیاری معکوس شروع شود وپمپ های دوغاب عمودیاستفاده نمی شود. پروانه زیر آب قرار دارد و عملکرد مکش بهتر است. بنابراین می توان از سرعت بالاتری استفاده کرد و در شرایط مکش ناکافی می تواند طبیعی باشد.

2. محل نصب:پمپ های دوغاب افقیمساحت زیادی را اشغال می کند و برای نصب نیاز به اشغال یک منطقه بزرگ دارد. پمپ های عمودی منطقه کوچکی را اشغال می کنند و وزن کمی دارند.


3. ویژگی های ساختاری: بسیاری ازپمپ های دوغاب افقیساختار پوسته پمپ دوگانه دارند و ساختار اولی یک ساختار پوسته پمپ تک است.
4. تعمیر و نگهداری: نوع افقی بالای سطح آب قرار دارد که برای نگهداری مناسب است. قسمت کار اولی زیر سطح مایع است و تعمیر و نگهداری ناخوشایند است.

تفاوت بینپمپ های دوغاب عمودیو پمپ های دوغاب افقی عمدتاً در موارد فوق منعکس شده است. هنگام خرید باید با توجه به نیاز واقعی انتخاب شود. به عنوان مثال، باید از دامنه استفاده از آنها اطمینان حاصل کرد و سپس از ویژگی های عملکرد و مزایای ساختاری، جریان و هد، فضای کف و غیره اطمینان حاصل کرد، تنها پس از تسلط بر تفاوت بین آنها، نمی توان هنگام انتخاب محصولات کور نبود.