اخبار صنعت

انواع فرآیند پمپ دوغاب کدامند؟

2021-05-31
انواع فناوری پمپ لجن عبارتند از: تخلیه مستقیم ، تخلیه رله ، حفر و دمیدن ، فناوری جذب شن و ماسه زیر آب ، فناوری ساخت جزر و مد منتظر ، فناوری ساخت کیسه ریختن گل. در اینجا چند نمونه هستند:


1. زهکشی مستقیم: پمپ دوغاب به طور مستقیم گل را به موقعیت تعیین شده تخلیه می کند.


2 ، تحویل رله: می تواند بهره وری را بهبود بخشد ، بیشتر تماس ، دورتر از ردیف ، نیازی به شستشو پمپ فشار بالا نیست ؛


3. حفر ، انتقال و دمیدن: اگر منبع خاك یا ماسه در منطقه ساختمانی وجود ندارد ، آن را از فاصله دور به محل احداث حفاری و حمل كنید و سپس توسط واحد پمپ دوغاب برای پر كردن یا پر كردن به محل انتقال دهید.


4 ، منتظر روند ساخت جزر و مد: روند تحت تأثیر جزر و مد قرار می گیرد ، پمپ دوغاب سرباره در سطح ساحل لنگر می اندازد ، جزر و مد باعث می شود آن شناور شود و ساخت و ساز پس از جزر و مد نیز ادامه دارد ، پروژه احیای دریا بیشتر است استفاده از این فرآیند ؛


5 ، روند ساخت کیسه های ریختن گل: فرآیند آن نیازهای فنی و الزامات ایمنی بسیار بالا است ، تجزیه و تحلیل هواشناسی ، هیدرولوژیکی ، زمین شناسی ، ژئومورفولوژی و سایر شرایط طبیعی ، طراحی مهندسی ، نیازهای گره مهندسی ، پارچه ، انتخاب شن و ماسه ، تعداد پمپ دوغاب و توزیع به عنوان یک زنجیره عملیاتی